Home » วัยรุ่นลุ้นรัก by Stanley Bennett
วัยรุ่นลุ้นรัก Stanley Bennett

วัยรุ่นลุ้นรัก

Stanley Bennett

Published
ISBN :
Kindle Edition
211 pages
Enter the sum

 About the Book 

วัยรุนลุนรักดาดาสาวนอยหนาใสวัยละออนอายุสิบหกปี หญิงสาวผูศรัทธาในความรักจนหนาเลือมใสเธอแอบผูชายคนหนึง ชือ ‘เกา’ ผูทีถูกจับผลัดใหมาเรียนในหองเดียวกับเธอตอนขึนมัธยมปลายดาดาไมเคยรูเลยวาเขาผูเคยถูกหญิงอืนหักอกมา และสัญญากับตัวเองวาจะไมรักใครอีกเลยMoreวัยรุ่นลุ้นรักดาดาสาวน้อยหน้าใสวัยละอ่อนอายุสิบหกปี หญิงสาวผู้ศรัทธาในความรักจนหน้าเลื่อมใสเธอแอบผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อ ‘เก้า’ ผู้ที่ถูกจับผลัดให้มาเรียนในห้องเดียวกับเธอตอนขึ้นมัธยมปลายดาดาไม่เคยรู้เลยว่าเขาผู้เคยถูกหญิงอื่นหักอกมา และสัญญากับตัวเองว่าจะไม่รักใครอีกเลยตลอดเวลาดาดาทำแทบทุกวิถีทางเพื่อทำให้เขาเห็นค่าในตัวเธอเป็นเพื่อนที่ดีของเขา หวังว่าสักวันหนึ่ง เก้าอาจจะหันกลับมาเหลียวแลเธอบ้างแต่ความรักในบางครั้งก็จำต้องมีตัวสำรองเสมอ เมื่อเพื่อนสนิทของเธอ ชื่อ ‘ราเมง’ ชายหนุ่มผู้เป็นเพื่อนสนิทดาดาตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายเกิดตกหลุมรักดาดาเข้าอย่างจัง เพียงเพราะความใกล